PAKALPOJUMI

ABA TERAPIJA

 • ABA (Applied Behavior Analysis) terapija jeb lietišķās uzvedības analīze visvairāk tiek pielietota cilvēkiem ar autismu un citiem attīstības traucējumiem. Tā tiek pielāgota skolās, klīnikās, dzīvesvietās, aprūpes centros, dienas centros, biznesa organizācijās. Veicot uzvedības analīzi, tiek noteikts bērna vai pieaugušā attīstības līmenis katrā konkrētajā jomā (komunikācijā, valodā, praktiskajās iemaņās, lasīšanā, emociju izpratnē u.c.), analizētas uzvedības problēmas un izveidots plāns uzvedības maiņai un prasmju attīstīšanai, lai trenētu komunikācijas prasmes, attīstītu spējas apgūt mācību vielu skolā un veidotu patstāvīgas dzīves iemaņas. Procesa laikā tiek sistemātiski pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība un samazināta nevēlamā vai kaitīgā uzvedība.

 • Agrīnā intervence (Early Start Denver Model) ir uzvedības terapija bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vecumā no 12 līdz 48 mēnešiem. Tā ir balstīta uz lietišķās uzvedības analīzes (ABA) metodēm. Vecāki un terapeiti izmanto spēli, lai izveidotu pozitīvas un jautras attiecības. Ar rotaļām un kopīgām aktivitātēm bērns tiek mudināts uzlabot valodas, sociālās un kognitīvās prasmes. Mācīšana notiek dabiskas spēles un ikdienas aktivitāšu laikā. Vecāku iesaiste ir galvenā ESDM programmas sastāvdaļa.

 • VB (Verbal Behavior) ir lietišķās uzvedības virziens, kurā uzskata, ka valoda ir uzvedība, kas tiek apgūta tāpat kā citas prasmes.  Ir daudz pētījumu, kas pierāda, ka šī terapija ir efektīva un pielietojama bērnu un jauniešu ar autismu mācīšanai. ABA un VB nav atsevišķi terapijas veidi, bet lai sasniegtu valodas un komunikācijas apgūšanas mērķus ABA principi un mācību procedūras var tik izmantotas kopā ar VB valodas mācīšanās metodēm.

 • AAC (Alternative and Augmentative Communication) ir AAK (alternatīvās un augmentatīvās komunikācija) sistēma, kas cilvēkiem ar vāju verbālu komunikācijas spēju ļauj sazināties izmantojot komunikācijas palīgierīces (pārvietojamas, vienkārši lietojamas): manuālos dēļus un citas palīgierīces. AAK palīdz sazināties ar ķermeņa valodu, acu norādēm, žestiem, priekšmetiem, attēliem, fotogrāfijām, piktogrammām, speciālām datorprogrammām, viedierīcēm. AAK veicina, papildina runu, nodrošina sazināšanos un uzlabo dzīves kvalitāti.

AUTISKĀ SPEKTRA TRAUCĒJUMU DIAGNOSTIKA (ADOS TESTS)

 • Autiskā spektra traucējumu diagnostikai izmanto ADOS un ADI-R testus. ADOS diagnostikas laikā tiek testēts bērns. ADI-R tests ir strukturēta vecāku intervija.

AUDIOLOGOPĒDA KONSULTĀCIJAS / NODARBĪBAS

 • Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

PSIHOLOĢISKĀ IZPĒTE

 • Psiholoģiskās izpētes (psihodiagnostikas) mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem. Psiholoģisko izpēti var veikt pēc paša cilvēka iniciatīvas ar mērķi labāk izzināt, izprast pašam sevi un savas grūtības. Taču biežāk psiholoģisko izpēti veic ar kāda speciālista vai institūcijas nosūtījumu, kas var būt ārsts (psihiatrs, neirologs, ģimenes ārsts), tiesa, bāriņtiesa, pedagoģiski medicīniskā komisija.

 • Psiholoģiskā izpēte bērniem sniedz iespēju: novērtēt bērna gatavību skolai; uzzināt par bērna kognitīviem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības), rast palīdzības veidus, mācību vielas sekmīgākai apguvei; novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību; izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus; attiecību un uzvedības problēmu cēloņus; noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

 • Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju: iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu; uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņu, uzmanību, uztveri, domāšanas īpatnības); iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem; veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

PSIHOLOGA KONSULTĀCIJAS

 • Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kas saskārušies ar dažādām grūtībām savā ikdienas dzīvē. Individuālo konsultāciju laikā tiek sniegts emocionāls atbalsts un balstoties uz kognitīvi biheiviorālās terapijas pamatprincipiem pielietota uzvedības analīze, lai veiksmīgi pārvarētu radušās grūtības.

 • Pāru un grupu konsultācijas ir balstītas uz konkrētu problēmu risināšanu, kuras nav izdevies atrisināt bez speciālistu iesaistes.

PSIHIATRA KONSULTĀCIJAS

 • Pieaugušo un bērnu emocionālo un uzvedības traucējumu diagnostika, ārstēšana un profilakse.

LEKCIJAS UN SEMINĀRI

Piedāvājam iespēju jūsu iestādē vadīt lekcijas un seminārus. Konsultējam skolas, bērnudārzus, dienas centrus, veselības aprūpes iestādes par tēmām:

 • Autiskā spektra traucējumi;

 • Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms (UDHS), jeb uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumi (UDHT);

 • Uzvedības problēmu koriģēšana;

APMĀCĪBAS

 • Indivuduālas vai grupu apmācības vecākiem, skolotājiem un asisteniem par ABA terapijas pamatprincipiem, apgūstot prasmes pielietot lietišķo uzvedības analīzi mājās vai skolā.​